page_history

Taryhymyz

Development course07

2022-nji ýylda

Üç ýyldan organiki däl organiki, adaty himiýa senagatyndan nepis himiýa senagatyna çenli ähli senagat zynjyryny gurmaga we Içki Mongoliýanyň günbatarynda aýratyn aýratynlyklary bolan ajaýyp himiýa senagaty binýadyny gurmaga synanyşarys.

Development course05

2017-nji ýylda

Indi, beýleki önümleri ösdürmek üçin özbaşdak öndürilen natriý sulfidi bilen, aşgar sulfid çeşmeleriniň artykmaçlyklaryna esaslanýarys.

Development course04

2014-nji ýylda

2014-nji ýylda dünýäniň daşky gurşawy goramagyny gowulandyrmak maksady bilen, içerki Mongoliýanyň Dengkou senagat seýilgähinde önümçiligi gaýtadan işlemek tehnologiýasy liniýasyny täzeden gurmak üçin 75 million ýuandan gowrak maýa goýýarys we her ýyl 20,000 tonna pes demir natriý sulfidi öndürýäris.

Development course06

2001-nji ýylda

2001-nji ýylda “Inner Mongolia Lichuan Chemical Co., Ltd.” diýlip atlandyryldy

Development course03

1998-nji ýylda

1998-nji ýylda Içki Mongoliýa Yili Resurslar Toparyna goşuldy

Development course02

1985-nji ýylda

1985-nji ýylda adyny Bameng daýhanlary HKMA diýip üýtgetdi we Baýannaoer şäherindäki ýerli himiýa zawody bolan “BaYan” natriý sulfidini öndürmek üçin geçirildi.

Development course01

1969-njy ýylda

Içerki Mongoliýa Liçuan himiýa kompaniýasynyň ozalkysy, 1969-njy ýylda Pekin harby sebitiniň Içerki Mongoliýa önümçilik we gurluşyk korpusy tarapyndan döredilen in engineeringenerçilik abatlaýyş zawodydy.