serves

Hyzmatymyz

Hyzmatymyz

photobank(45)

Satuwdan öňki hyzmat

 • Size 24 sagat ýeke-täk hyzmat bermek üçin hünärmenler topary
 • Hiline berk gözegçilik etmek üçin hünärmen tehniki işgärler bar
 • Müşderiniň galyňlygy, ululygy we bölekleriniň mazmuny üçin zerurlyklary kanagatlandyryň
 • Mugt nusgalar.
 • Zawody onlaýn ýagdaýda barlap bolýar.

Satuw hyzmaty

 • Müşderiniň talaplaryna laýyk gelýär we durnuklylyk synagy ýaly dürli synaglardan soň halkara ülňülerine ýetýär.
 • Alty hil gözegçisi ilkibaşda barlagdan geçirilýär, önümçilik prosesine berk gözegçilik edýär we kemçilikli önümleri çeşmeden aýyrýar.
 • Intertek, SGS ýa-da müşderi tarapyndan kesgitlenen üçünji tarap tarapyndan synag edildi.
photobank(33)
contact

Satuwdan soň hyzmat

 • Derňew / kär şahadatnamasy, ätiýaçlandyryş, gelip çykan ýurdy we ş.m. resminamalary beriň.
 • Müşderilere real wagt transport wagtyny we işini iberiň.
 • Önümleriň hünär derejesiniň müşderiniň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.
 • Çözüwleri üpjün etmek üçin her aý müşderilere yzygiderli telefon arkaly gaýdyp gelmek.
 • Marketerli bazardaky müşderileriň isleglerine düşünmek üçin ýylda bir gezekden köp saýtda goldaw beriň.