principles_banner

Princörelgelerimiz

Princörelgelerimiz

our principles

Müşderiler

 • Müşderiler biziň Hudaýymyz, hil bolsa Taňrynyň talabydyr.
 • Müşderini kanagatlandyrmak, işimizi barlamak üçin ýeke-täk standartdyr.
 • Hyzmatymyz diňe satuwdan soň däl, eýsem tutuş proses.Hyzmat düşünjesi önümçiligiň ähli baglanyşyklaryndan geçýär.

Işgärler

 • Önümçilik howpsuzlygy her kimiň jogapkärçiligidir diýip umyt edýäris
 • Işgärlerimize hormat goýýarys, ynanýarys we alada edýäris
 • Aýlyk işiň netijesi bilen gönüden-göni baglanyşykly bolmaly we islendik usul ulanylmaly diýip hasaplaýarys
 • Mümkin boldugyça höweslendiriş, girdeji paýlaşmak we ş.m.
 • Işgärleriň dogruçyl işlemegine we munuň üçin sylag almagyna garaşýarys.
our principles
our principles

Üpjün edijiler

 • Çig malyň ýerlikli bahasy, gowy gepleşik.
 • Üpjün edijilerden hil, bahalar, gowşuryş we satyn alyş mukdary babatda bazarda bäsdeşlik ukyply bolmagyny soraýarys.
 • Köp ýyllap ähli üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris.